• "อยู่อย่างปลอดภัย
  ...ฉับไวในบริการ"

  เพราะเราสำนึกอยู่เสมอว่า การบริการที่ดี
  ผู้ใช้บริการประทับใจ และไว้วางใจ คือหน้าที่ของเรา

  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,
  083-2447004, 086-5220005
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  37/11-12 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
  จ.นนทบุรี 11110
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,083-2447004, 086-5220005
  Read More
 • "อยู่อย่างปลอดภัย
  ...ฉับไวในบริการ"

  เพราะเราสำนึกอยู่เสมอว่า การบริการที่ดี
  ผู้ใช้บริการประทับใจ และไว้วางใจ คือหน้าที่ของเรา

  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,
  083-2447004, 086-5220005
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  37/11-12 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
  จ.นนทบุรี 11110
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,083-2447004, 086-5220005
  Read More
 • "อยู่อย่างปลอดภัย
  ...ฉับไวในบริการ"

  เพราะเราสำนึกอยู่เสมอว่า การบริการที่ดี
  ผู้ใช้บริการประทับใจ และไว้วางใจ คือหน้าที่ของเรา

  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,
  083-2447004, 086-5220005
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  37/11-12 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
  จ.นนทบุรี 11110
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,083-2447004, 086-5220005
  Read More
 • "อยู่อย่างปลอดภัย
  ...ฉับไวในบริการ"

  เพราะเราสำนึกอยู่เสมอว่า การบริการที่ดี
  ผู้ใช้บริการประทับใจ และไว้วางใจ คือหน้าที่ของเรา

  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,
  083-2447004, 086-5220005
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  37/11-12 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
  จ.นนทบุรี 11110
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,083-2447004, 086-5220005
  Read More
 • "อยู่อย่างปลอดภัย
  ...ฉับไวในบริการ"

  เพราะเราสำนึกอยู่เสมอว่า การบริการที่ดี
  ผู้ใช้บริการประทับใจ และไว้วางใจ คือหน้าที่ของเรา

  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,
  083-2447004, 086-5220005
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  37/11-12 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
  จ.นนทบุรี 11110
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,083-2447004, 086-5220005
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

รายละเอียดงานรักษาความปลอดภัย

                     

บริษัท แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด เปิดดำเนินการให้บริการงาน ด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ หมู่บ้าน โรงงาน ธนาคาร บริษัทห้างร้าน ฯลฯ เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสพปัญหา ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ จนกระทั่งต้องปิดตัวเองไป ทำให้เกิดปัญหาคนว่างงาน ผลที่ตามมาคือ การก่ออาชญากรรม หลากหลายรูปแบบอยู่ตลอดเวลา ไม่เลือกสถานที่ อันจะนำมาซึ่งการสูญเสีย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ จึงว่าจ้าง บริการรักษาความปลอดภัย เข้ามารับผิดชอบแทน 

บริษัท แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด มีทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ขอยืนยันว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจในผลงานการบริการของเรา เพราะเราสำนึกอยู่เสมอว่า การบริการที่ดี ผู้ใช้บริการประทับใจ และไว้วางใจคือหน้าที่ของเรา รายละเอียดการให้บริการ มีดังต่อไปี้   

 มาตรการในการรักษาความปลอดภัย

พิจารณาจากผลของการประเมินตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
1. การจัดจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานที่ 
2. เขตรั้ว และการจำกัดช่องทางเข้า/ออก 
3. การจัดส่งกำลังทดแทน กรณีจุดขาด ลากิจ ลาป่วย 
4. การใช้เครื่องกีดขวางปิดกั้น 
5. การให้แสงสว่าง 
6. การกำหนดเขตหวงห้าม 
7. การควบคุมการเข้า/ออก บุคคลภายในภายนอก ยานพาหนะ และการจัดจราจร 
8. การป้องกันอัคคีภัย 
9. การติดต่อสื่อสาร และระบบสัญญาณแจ้งภัย

 

 

ชุดปฏิบัติการ หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 

     

 

 พนักงานรักษาความปลอดภัยชาย

     

 

พนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง

      

 

หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

จัดขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคาร สถานที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะไม่ว่าจะมีเครื่องกีดขวางชนิดใดก็ตาม หากไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเฝ้าดูแลรักษาความเรียบร้อยแล้ว ก็อาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีเล็ดลอดเข้าไปจนได้ นั่นคือ ต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในการรักษาความปลอดภัยให้กับ สถานที่นั้นๆ 
พนักงานรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ป้องกัน และตรวจสอบดูแลบริเวณเขตหวงห้ามทั้งหมดตลอดจนวัสดุ และสิ่งอุปกรณ์ทั้งปวงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และครบถ้วนตามจำนวนในสถานที่ที่จัดเก็บไว้ ทำการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของต่างๆ ที่นำเข้ามา หรือนำออกไปนอกสถานที่อย่างละเอียดถี่ถ้วน พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง และบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 

การติดต่อสื่อสาร

จุดรักษาการณ์แต่ละจุดควรมีโทรศัพท์ติดตั้งไว้เพื่อ ติดต่อประสานงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สำหรับวิทยุสื่อสารใช้ในการติดต่อระหว่างพนักงานรักษาความปลอดภัยทางบริษัทฯ ยินดีจัดหาเพื่อให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

 

 

 

 

 

มาตรการควบคุมยานพาหนะ และบุคคล

มาตรการในการควบคุมยานพาหนะมีการปฏิบัติ ดังนี้ 

 • จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดทางเข้า-ออก ของอาคารสถานที่ มีหน้าที่ตรวจสอบบุคคลและสิ่งของต่างๆ บนยานพาหนะ และควบคุมยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าไปในสถานที่ โดยให้ใช้เส้นทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 • บันทึก ข้อมูลยานพาหนะ และบุคคลที่ผ่านเข้า-ออก ได้แก่ วัน เวลา ชื่อ สถานที่อยู่ จุดประสงค์ เลขทะเบียนรถ ลักษณะและสิ่งของที่นำเข้า-ออก